tạo cron job không lưu log

Thêm vào 2024-05-23

tạo cron job không lưu log


wget -q -O - https://xxx.com > /dev/null 2>&1

Bài viết có ích?

[ 0/0 có ích ]

Chưa có bài viết, cần thêm trợ giúp?

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Chat Đang online
Vui lòng đăng nhập