cách cài ffmpeg lên centos và đường dẫn của nó

Thêm vào 2024-05-29

FFmpeg là một thư viện phần mềm mạnh mẽ dùng để xử lý video và âm thanh. Để cài đặt FFmpeg trên CentOS và xác định đường dẫn của nó, bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây.

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Trước khi cài đặt bất kỳ phần mềm nào, bạn nên cập nhật hệ thống để đảm bảo rằng tất cả các gói đã được cập nhật:

sudo yum update -y

Bước 2: Thêm EPEL Repository

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) cung cấp các gói bổ sung mà không có sẵn trong kho chính của CentOS. Bạn cần cài đặt EPEL Repository trước:

sudo yum install epel-release -y

Bước 3: Thêm Nux Dextop Repository


Nux Dextop Repository cung cấp nhiều gói đa phương tiện, bao gồm FFmpeg. Bạn có thể thêm nó bằng cách chạy các lệnh sau:

sudo rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro
sudo rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm

Bước 4: Cài đặt FFmpeg


Bây giờ bạn có thể cài đặt FFmpeg bằng lệnh yum:

sudo yum install ffmpeg ffmpeg-devel -y

Bước 5: Kiểm tra cài đặt FFmpeg


Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể kiểm tra phiên bản FFmpeg đã cài đặt để đảm bảo rằng nó hoạt động đúng:

ffmpeg -version

Xác định đường dẫn của FFmpeg
Thông thường, FFmpeg sẽ được cài đặt trong thư mục /usr/bin. Bạn có thể kiểm tra chính xác vị trí của nó bằng lệnh which:

which ffmpeg

Lệnh này sẽ trả về đường dẫn đầy đủ đến tệp thực thi FFmpeg, ví dụ:

/usr/bin/ffmpeg
Một số lưu ý thêm


    Trong một số trường hợp, bạn có thể cần cài đặt thêm các gói phụ thuộc hoặc kiểm tra cấu hình firewall để đảm bảo rằng hệ thống của bạn có thể truy cập và cài đặt các gói từ kho lưu trữ bên ngoài.
    Nếu bạn cần sử dụng các phiên bản mới nhất của FFmpeg hoặc các tính năng cụ thể, có thể cần phải biên dịch FFmpeg từ mã nguồn. Đây là một quá trình phức tạp hơn và yêu cầu nhiều bước chuẩn bị.

Biên dịch FFmpeg từ mã nguồn (Tùy chọn)


Nếu bạn muốn biên dịch FFmpeg từ mã nguồn để có phiên bản mới nhất hoặc tùy chỉnh, bạn có thể làm theo các bước dưới đây:
Cài đặt các gói phụ thuộc

sudo yum install autoconf automake bzip2 cmake freetype-devel gcc gcc-c++ git libtool make mercurial pkgconfig zlib-devel -y


Cài đặt các thư viện phụ thuộc

sudo yum install libass-devel libvorbis-devel libogg-devel libtheora-devel opus-devel libvpx-devel x264-devel x265-devel -y

Tải mã nguồn và biên dịch

cd ~
git clone https://git.ffmpeg.org/ffmpeg.git ffmpeg
cd ffmpeg
./configure --enable-gpl --enable-libass --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-libopus --enable-libvpx --enable-libx264 --enable-libx265
make
sudo make install

Sau khi hoàn tất, bạn có thể kiểm tra lại phiên bản FFmpeg:

/usr/local/bin/ffmpeg -version

Kết luận


Cài đặt FFmpeg trên CentOS có thể được thực hiện dễ dàng thông qua các kho lưu trữ bổ sung hoặc bằng cách biên dịch từ mã nguồn nếu cần thiết. Đường dẫn mặc định của FFmpeg thường nằm trong /usr/bin/ffmpeg, nhưng nếu bạn biên dịch từ mã nguồn, nó có thể nằm trong /usr/local/bin/ffmpeg.

Bài viết có ích?

[ 0/0 có ích ]

Bài viết liên quan

Chưa có bài viết, cần thêm trợ giúp?

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Chat Đang online
Vui lòng đăng nhập