Trang chủ PHP Bài viết

PHP xoá file đã tạo cách đây 2 ngày trong thư mục

Thêm vào 2024-05-23 Cập nhật vào 2024-05-23

PHP xoá file đã tạo cách đây 2 ngày trong thư mục "thu_muc"


<?php
$directory = 'thu_muc'; // Đường dẫn tới thư mục cần xóa file

// Kiểm tra xem thư mục có tồn tại không
if (!is_dir($directory)) {
    die("Thư mục không tồn tại.n");
}

// Mở thư mục và kiểm tra từng file
$files = scandir($directory);
$now = time();

foreach ($files as $file) {
    if ($file != '.' && $file != '..') {
        $filePath = $directory . DIRECTORY_SEPARATOR . $file;
        
        // Kiểm tra xem đối tượng có phải là file không
        if (is_file($filePath)) {
            // Lấy thời gian chỉnh sửa cuối cùng của file
            $fileModTime = filemtime($filePath);

            // Tính tuổi của file (tính bằng giây)
            $fileAge = $now - $fileModTime;
          
            if ($fileAge > (2 * 24 * 60 * 60)) {
                // Xóa file
                if (unlink($filePath)) {
                    echo "Đã xóa file: $filen";
                } else {
                    echo "Không thể xóa file: $filen";
                }
            }
        }
    }
}

echo "Hoàn tất quá trình xóa file.n";
?>

Bài viết có ích?

[ 0/0 có ích ]

Chưa có bài viết, cần thêm trợ giúp?

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Chat Đang online
Vui lòng đăng nhập