Thêm vào 2024-05-23

PHP xoá file đã tạo cách đây 2 ngày trong thư mục "thu_muc"<?php$directory = 'thu_muc'; // Đường dẫn tới thư mục cần xóa file// Kiểm tra xem thư mục có tồn tại khôngif (!is_dir($directory)) {    die("Thư mục không tồn tại.n");}// Mở thư mục và kiểm tra từng file$files = scandir($directory);$now = time();foreach ($files as $file) {    if ($f...

Đọc thêm

Chưa có bài viết, cần thêm trợ giúp?

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Chat Đang online
Vui lòng đăng nhập