Trang chủ JS Bài viết

javascript tìm kiếm theo id của một object và xuất ra name của id tương ứng

Thêm vào 2024-05-15 Cập nhật vào 2024-05-15


const users = [
{ id: 1, name: 'Alice' },
{ id: 2, name: 'Bob' },
{ id: 3, name: 'Charlie' }
];

function findNameById(users, id) {
if (Array.isArray(users)) {
const user = users.find(user => user.id === id);
return user ? user.name : 'ID không tồn tại';

}
}

// Sử dụng hàm
const idToFind = 2;
const name = findNameById(users, idToFind);
console.log(name); // Output: Bob

Bài viết có ích?

[ 0/0 có ích ]

Chưa có bài viết, cần thêm trợ giúp?

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Chat Đang online
Vui lòng đăng nhập