Thêm vào 2024-05-29

Trong JavaScript, việc chuyển hướng người dùng đến một URL khác là một thao tác rất phổ biến và có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp chính để thực hiện việc này.1. Sử dụng window.locationwindow.location là cách phổ biến và đơn giản nhất để chuyển hướng trang. Bạn có thể thiết lập thuộc tính href của w...

Đọc thêm
Thêm vào 2024-05-15

const users = [ { id: 1, name: 'Alice' }, { id: 2, name: 'Bob' }, { id: 3, name: 'Charlie' }]; function findNameById(users, id) {if (Array.isArray(users)) { const user = users.find(user => user.id === id); return user ? user.name : 'ID không tồn tại';}}// Sử dụng hàmconst idToFind = 2;const name = findNameById(users, idToFind);console.log...

Đọc thêm

Chưa có bài viết, cần thêm trợ giúp?

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Chat Đang online
Vui lòng đăng nhập