Thêm vào 2024-05-15

const users = [ { id: 1, name: 'Alice' }, { id: 2, name: 'Bob' }, { id: 3, name: 'Charlie' }]; function findNameById(users, id) {if (Array.isArray(users)) { const user = users.find(user => user.id === id); return user ? user.name : 'ID không tồn tại';}}// Sử dụng hàmconst idToFind = 2;const name = findNameById(users, idToFind);console.log...

Đọc thêm

Chưa có bài viết, cần thêm trợ giúp?

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Chat Đang online
Vui lòng đăng nhập